Over ons

Over ons

GESCHIEDENIS

Rotary Club Westerlo werd gesticht op initiatief van Rotaryclub Geel onder impuls van notaris Pierre Demaeght, toenmalig 'afgevaardigde van de gouverneur'. In het late voorjaar van 1986 nam hij contact op met Dr.Guido Vyncke,een voormalig lid van club Geel en met Herman De Ketelaere. In de zomer had dan,samen met het bestuur van RC.Geel, ten huize Demaeght in Veerle een eerste oriënterende vergadering plaats waarop ook Karel Van Hulle aanwezig was. Daar werd beslist dat dit drietal in september in Westerlo met een rotaryclub zou starten.

Tijdens de eerste 'stichtingsvergadering' in september 1986 waren reeds een 8-tal personen aanwezig in het Boswachtershuis en bij iedere volgende vergadering kwamen steeds meer kandidaten de rangen vervoegen. Bij elke van de daaropvolgende bijeenkomsten was er een spreker van 'peterclub' Geel aanwezig die de nieuwelingen kwam wegwijs maken in het wezen en de de doelstellingen van Rotary en hen ook bijbracht hoe het er in een Rotaryclub aan toe gaat.

Omdat alles zo vlot liep werd Westerlo reeds op 18 november 1986 erkend als 'club in wording' en op 7 januari 1987 officieel als Rotaryclub Westerlo. Op 30 mei 1987 kreeg de club zijn keure overhandigd tijdens de zgn. 'chartermeeting' in het H.I.K te Geel in aanwezigheid van delegaties van nagenoeg alle clubs van District 1630 (toen nog D.163),van andere serviceclubs en van een aantal vooraanstaanden uit de sociale,culturele en politieke wereld.

WAT DOET ROTARY

ROTARY is een organisatie en een levensfilosofie.

1) Als "organisatie" is Rotary een wereldwijde vereniging van mensen die in het beroeps- of zakenleven staan of een vrij beroep uitoefenen, met als doel :

- dienstvaargdigheid na te streven ;
- humanitaire diensten te verlenen;
- te streven naar deontologisch hoogstaande normen in eigen beroep en dit ook bij anderen aan te moedigen;
- mee te helpen aan de opbouw van goede wil en vrede in de wereld.

2) Als "levensfilosofie" is Rotary een levensbeschouwing die poogt een oplossing te vinden voor het steeds aanwezige conflict dat er bestaat tussen succesvol te ondernemen enerzijds en anderzijds de plicht om anderen te helpen.

Rotary meent dit te kunnen realiseren door een zeer grote graad van verdraagzaamheid aan de dag te leggen en zich te stellen boven godsdienstige, politieke of persoonlijke overtuigingen.

Rotary is een "serviceclub", de eerste, door Paul Harris gesticht in 1905 en heeft als devies :

SERVICE ABOVE SELF - DIENSTBETOON BOVEN EIGENBELANG

Rotary International telt op het ogenblik ongeveer 31.000 Rotaryclubs met 1.4 00.000 Rotariërs verspreid over 530 disticten en 162 landen en 35 geografische regio's..

Rotaract, een club voor jongeren tot 40 jaar, telt 6.554 clubs en 1500.000 leden in 146 landen.

Sinds 01/07/2020 behoort RC Westerlo tot het district 2140.

In de loop der jaren heeft RC .Westerlo talloze sociale en humanitaire projecten gesteund zowel in eigen streek als in het buitenland (Roemenië-Letland-Burkina Faso-Kenia-Kongo -e.a.). Een aantal van onze projecten kan je terugvinden op deze website. RC Westerlo gaat er prat op dat ze alle opbrengsten integraal aan goede doelen uitkeert en dat ze er telkens in slaagt met activiteiten, waaronder de Rotary Night Club als topper, een mooie bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante projecten in eigen streek maar ook in het buitenland.